JWB.nl

Actuele jurisprudentie paraat

Wetgeving@ctueel

Laatste update

 • Wet:
  Wijzigingswet Wet op de vaste boekenprijs
  Status:
  Plaatsing in het Staatsblad
  Rechtsgebied:
  IE/IT
 • Wet:
  Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) (33 553)
  Status:
  Verslag (nr. 5)
  Rechtsgebied:
  Ondernemingsrecht
 • Wet:
  Wet van 15 november 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007
  Status:
  Besluit van 13 december 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet Financiële Markten 2013, de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Wet van 15 november 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 (Stb. 2012, 588), Stb. 2012, 693
  Rechtsgebied:
  Ondernemingsrecht
 • Wet:
  Wet van 18 juni 2012 tot aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)
  Status:
  Besluit van 29 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, Stb. 2012, 301
  Rechtsgebied:
  Ondernemingsrecht
 • Wet:
  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II) (33 273)
  Status:
  Besluit van 13 december 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet Financiële Markten 2013, de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Wet van 15 november 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 (Stb. 2012, 588), Stb. 2012, 693
  Rechtsgebied:
  Ondernemingsrecht
 • Wet:
  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174) (33 235)
  Status:
  Verslag van een schriftelijk overleg (nr. E)
  Rechtsgebied:
  Ondernemingsrecht
 • Wet:
  Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU L 2011, L 174) (33 589)
  Status:
  Wet van 12 juni 2013 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU L 2011, L 174),Stb. 2013, 229
  Rechtsgebied:
  Ondernemingsrecht
 • Wet:
  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming (32 015)
  Status:
  Memorie van Antwoord (C)
  Rechtsgebied:
  Personen- & familierecht
 • Wet:
  Wijziging van Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het Arbitragerecht (33 611)
  Status:
  Memorie van toelichting (nr. 3)
  Rechtsgebied:
  Procesrecht
 • Wet:
  Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe Titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen)(33 334)
  Status:
  Advies en Nader Rapport (4)
  Rechtsgebied:
  Vermogensrecht
 • Wet:
  Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002 (Trb. 2011, 110), en ter uitvoering van Verordening (EG) 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers bij ongevallen (Pb EU L 131)(33 217)
  Status:
  Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002 (Trb. 2011, 110), en ter uitvoering van Verordening (EG) 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers bij ongevallen (Pb EU L 131)(stb. 2012, 349)
  Rechtsgebied:
  Vermogensrecht
 • Wet:
  Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten (32 853)
  Status:
  Memorie van Antwoord (C)
  Rechtsgebied:
  Vermogensrecht

Stand van zaken Terug naar boven

Direct zoeken: