Privacy- en cookieverklaring (policy)

Privacy- en cookieverklaring

 

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Verenigde Bedrijven Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V. (hierna: JWB), Veerdijk 44, 1531 MS Wormer (KVK nr. 35016350).  

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen; voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.jwb-ceka.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen,of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat JWB in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. JWB gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het optimaliseren van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en/of diensten door u bij JWB in opdracht gegeven;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • product- en/of dienstontwikkeling;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot JWB, haar relaties en/of haar medewerkers (m/v);
 • het verzenden van een nieuwsbrief.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij alleen de persoonsgegevens van u verwerken die u ons vertrekt, zoals:

 • Bedrijfs-NAW-gegevens;
 • uw naam;
 • functie;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer.

Voor optimalisatie van onze site verwerken wij volgende gegevens:

 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt; dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst; of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Wij gebruiken MailChimp als het automatiseringsplatform voor onze nieuwsbrieven. Hiervoor worden slechts uw naam en e-mail adres overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Gegevensbeveiliging

JWB maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het surfgedrag op onze site te volgen en daar waar gewenst, onze site te optimaliseren.  Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van JWB, of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s kunnen links naar andere websites bevatten. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft, of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@jwb-ceka.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)75 621 1001 op maandag tot en met donderdag tussen 08.30 en 16.30 uur; op vrijdag tot 15.45 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Verenigde Bedrijven Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V.

Veerdijk 44,

1531 MS Wormer Nederland

KVK nr. 35016350

T: 075 621 1001
F: 075 621 6811
E: info@jwb-ceka.nl
www.jwb-ceka.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

//////////////////

 

Privacy and cookie policy

 

The following privacy policy applies to all site visits, transactions and agreements with Verenigde Bedrijven Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V., (hereinafter: JWB), Veerdijk 44, NL-1531 MS Wormer, (Chamber of Commerce nr. 35016350). 

 

We respect the privacy of visitors to our website and shall ensure that the personal information you provide is treated confidentially. How we do this and what personal data we collect from you; for what purpose, is described below.

 

The use of personal data

When you use our website www.jwb-ceka.nl we obtain certain information from you. That can be personal data. We will retain and use only the personal data that is specified directly by you, in the context of the service you have requested (e.g. through the contact form), or when data is specifically provided to be processed by us. We will not use your personal data for any other purpose, unless you have given us permission in advance to do so, or when we are entitled or forced to do so by law or by agreement.

 

Purpose of use

To give you the best possible service, it is necessary in certain cases that your personal data is saved by JWB. JWB uses your personal information for:

 • obtaining information to comprehend the use of our website;
 • optimizing the functionality on our website;
 • implementation of agreements, transactions and services ordered by you at JWB;
 • relationship management, including contacting you upon your request;
 • product and/or service development;
 • retrieving unlawful conduct relating to JWB, its affiliates and/or its employees;
 • issuing a newsletter.

 

Description of personal data

For the above mentioned purposes we will only process the personal data which you provide to us, such as:

 • Company-name and address data;
  • your name;
  • function;
  • gender;
  • email address;
  • (mobile) telephone number.

To optimize our website we will process the following data:

 • IP-address;
  • technical browser data;
  • cookie ID;
  • click & surfing behavior.

Retention periods

We will retain your personal information no longer than is necessary to reach the aims as stated  in this privacy and cookie policy.

Confidentiality & providing data to third parties

We handle your personal information confidentially. The personal information that we collect through our website, will not be provided to third parties unless you have given prior authorization; it is necessary in the framework of the implementation of the agreement; or when we may or should do so based on the law or the agreement.

We use MailChimp as the automation platform for our newsletters. Only your name and email address will be transferred to MailChimp for processing in accordance with the Privacy policy and  Conditions of MailChimp.

Data security

JWB uses safety procedures for the protection of the processed data, amongst others, to prevent unauthorized, unintentional access to this data. We make sure that only the necessary people have access to your information and that access to your personal information is protected. In any case, we make use of a TLS connection.

Cookies

This website uses cookies to follow the surfing habits on our site and where desired, to optimize our site. Cookies are small information files that can be saved automatically on your device when visiting a website or read out from your device (including a PC, tablet or smartphone). This is done via the Web browser on the device. The information that a cookie obtains about your use of the website, may be transferred to private, JWB's secure servers or those of a third party.

On our website, cookies are used to: 

 • allow features of the website to function and to protect the website (technical or functional cookies);
 • to analyze the use of the website and to improve the web site (analytical cookies).

Links to other (third party) websites

Our internet pages may contain links to other web sites. This privacy and cookie statement does not apply to third party websites through links with our site. We cannot guarantee that these third parties treat your personal data on a reliable or safe way. We advise you to read the privacy policy of these websites before using these web sites.

Your rights

If you have any questions or want to know what personal data of you we have in our possession, please contact us. You can do this via the contact form of the site, send us an email via info@jwb-ceka.nl, or by telephone via +31 (0)75 621 1001 on Monday to Thursday between 08.30 and 16.30 hours; on Friday until 15.45 hours.

Changes to this privacy- and cookie policy

We reserve the right to modify this privacy and cookie policy. Changes will be published on our website. It is therefore recommended that this policy is consulted regularly so you are aware of any changes.

Contact data

Verenigde Bedrijven Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V.

Veerdijk 44

1531 MS Wormer The Netherlands

KVK nr. 35016350

T: 075 621 1001
F: 075 621 6811
E: info@jwb-ceka.nl
www.jwb-ceka.nl

Personal Data Authority

We will also be happy to help if you have any complaints about the processing of your personal data. On the basis of the privacy legislation, you have the right file a complaint against our personal data processing of your personal data. You can contact  the Personal Data Authority.